ARKIVET
hovedprosjekt

TRANSFORMASJONER
delprosjekter

UTSTILLINGER

OPPDRAG

INFO

kontakt

tekster

lenker

cv

 

introduksjon

 

nyhetsarkiv

INTRODUKSJON

 

 

ANNIKA BORG

"ett og etthundre terningkast om dagen"

- hver dag kastes et sett med seks terninger
- en gang om morgenen og hundre ganger til senere på dagen
- for hvert kast skrives tallkombinasjonen ned
- hver terning er merket og har sin faste plass i rekken

work in progress
1994 -Jeg er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim i 1992-1996 og har arbeidet som kunstner siden da.

Siden september 1994 har jeg arbeidet med et grunnprosjekt med daglige terningkast.
Et sett med seks terninger kastes ett og etthundre ganger om dagen.
Tallkombinasjonene skrives ned og samles i et stadig voksende arkiv.

Denne samlingen av tallrekker er mitt kunstneriske grunnmateriale.

Gjennom ulike transformasjoner utvikler jeg tallmaterialet til nye visuelle former og uttrykk. Til nå i form
av prikker, streker og ord - brukt alene eller i kombinasjoner, som todimensjonale verk eller installasjoner.
Den senere tid har jeg også transformert tallmaterialet til animasjon, lydverk og tredimensjonale former.

'Fast flytende' er et bilde på dualiteten som er karakteristisk for prosjektet.

'Fast flytende' henviser til materialet for prosjektet; tallrekkene. Disse er tilfeldig sammensatte og utgjør
et relativt nøytralt og på samme tid uavhengig og autonomt materiale. Det veksler og varierer mellom
seks ulike enheter, og kombinasjonsmulighetene er nærmest uendelige. Det såpass begrensede antall
enheter fører likevel til at man kan oppleve en form for figurer og rytmer i materialet. Det oppleves som
en form for natur - som en organisme eller materie, noe levende med sin egen måte å være på - sine egne
konkrete og latente egenskaper og med ulike kvaliteter som kommer tilsyne når det transformeres og tar
form som bilde, objekt, språk, bevegelse, lyd.

Det dualistiske ordparet går også tematisk tilbake til tiden for konseptkunstens tilblivelse, da kunstnere
utviklet nye metoder hvor det faste (ideen) virket sammen med det flytende (tilfeldighetene) og på den
måten utgjorde rammene i den kunstneriske prosessen. Dette er den kunstneriske tradisjonen jeg står
i forhold til, og som jeg søker å utvikle videre.

Mitt prosjekt er et langsiktig og utforskende prosjekt. Jeg lar meg inspirere av andre fagfelt i arbeidet
med å utvikle nye ideer om hvordan tallene kan transformeres, bl.a vitenskap, filosofi, litteratur, musikk.
Jeg vil undersøke hvordan materialet kan transformeres på en slik måte at det beholder sin iboende
egenart når det får form som bilde, form og lyd - dvs. synliggjøre materialets natur slik at det framstår
'som den samme', uavhengig av hvordan det transformeres.

Dette er et prosjekt som handler om (tydelige) likheter, (nyanserte) forskjeller, (smidige) overganger og
(nødvendige) sammenhenger. Og om hvordan noe som ikke er noe (annet) i seg selv, blir noe (eget) i
seg selv - som visuelle tanker om et mulig utvidet naturbegrep.

Det er et kunstnerisk utviklingsprosjekt som bygger på konseptkunstens utforsking av begreper og ideer,
fluxusbevegelsens lekenhet og åpenhet, minimalismens enkelhet og klarhet - og i tillegg forholder seg til
materialitet og det sansebaserte som grunnlag for en estetisk opplevelse og erfaring.

Målet er å skape unike uttrykk som stimulerer både sansningen og refleksjonen, og utvider vår erfaring
med og erkjennelse av hva kunst er og kan være.En generell prosjektpresentasjon

pr 2011-